background

Mestá a obce

Čo Je To Kuchynský Odpad - BRKO?

Kuchynský odpad tvorí viac ako polovicu bežného komunálneho odpadu. Do tejto kategórie patria potraviny po záruke, balené aj nebalené pečivo, vajcia, mliečne výrobky, zelenina aj ovocie a ďalší odpad z našich kuchýň či chladničiek.

Aj keď stále viac slovenských domácností využíva kompostér, ktorý dokáže časť kuchynského odpadu zužitkovať, kompostovanie nerieši problém s recykláciou balených potravín.

Pokiaľ obec nemôže preukázať, že 100% jej občanov kuchynský odpad recykluje, prípadne že kvôli technickým problémom či riedko osídleným oblastiam triedený zber nie je možný, je povinná celý proces separovania, odvozu a likvidácie kuchynského odpadu zabezpečiť.


Prečo separovať s PM Diesel? - najlepšia cena na trhu !

Aby ste si ako obec či mesto splnili svoje zákonné povinnosti, nemusíte riešiť všetky logistické problémy, ktoré s odvozom kuchynského odpadu súvisia. V PM Diesel sa postaráme o všetko potrebné a navrhneme vám systém odvozu odpadu na mieru, takže sa nemusíte starať o:

  • Zberné nádoby
  • Vyzdvihnutie odpadu od občanov
  • Odvoz odpadu na miesto jeho likvidácie
  • Vedenie kompletnej evidencie

Ako prebieha separovaný zber kuchynského odpadu?

V PM Diesel ponúkame odvoz odpadu v certifikovaných zberných nádobách o objeme 120 a 240 litrov, ktoré sú umiestnené na vopred určených stojiskách priamo u Vás v obci alebo meste. V prípade potreby / objednávky ponúkame aj odber priamo od dverí k dverám, takže občania nemusia odpad zanášať na nejaké konkrétne miesto. Pri tomto odbere sa najčastejšie používajú 10 litrové kýbliky .

Pri vyzdvihnutí naplnených nádob s odpadom ich vymeníme za čisté, pričom dodržiavame najprísnejšie hygienické štandardy bez toho, aby občania platili niečo navyše.

Veľkou výhodou je, že kuchynský odpad môže obsahovať aj plastové, papierové či tetrapakové obaly, ktoré pomocou najmodernejších technológií dokážeme separovať od zvyškov potravín a využiť tak každú zložku odpadu naplno.

Triedený zber odpadu je každým rokom stále dôležitejšou témou, pričom v mnohých oblastiach sa od našich susedov máme ešte čo učiť. Zatiaľ čo pri plastoch Slováci recyklujú až 53% odpadu, čo nás zaraďuje medzi najpoctivejšie krajiny EÚ, pri komunálnom odpade už čísla také pozitívne nie sú.

Na Slovensku recyklujeme približne 44% komunálneho odpadu, pričom zvyšok skončí na skládke alebo v spaľovni.

S cieľom zlepšiť tieto výsledky zaviedlo Slovensko separovaný zber kuchynského odpadu, ktorý je pre všetky obce aj mestá povinný od 1.1.2021.


Ako sa spracováva kuchynský odpad?

Zozbieraný odpad putuje do bioplynovej stanice, kde ho živé baktérie rozkladajú a pomáhajú premieňať na 100% zelenú energiu.

Z plynu vzniknutého pri likvidácii bioodpadu je vyrábaná elektrina, ktorá putuje do distribučnej siete a slovenských domácností. S trochou preháňania tak môžeme povedať, že vaše žiarovky budú svieť vďaka starým rožkom, ktoré ste pred časom vyhodili do zbernej nádoby.

Pri spracovaní kuchynského odpadu vzniká tiež teplo používané na vykurovanie tovární alebo okolitých obcí. Substrát, ktorý zostane v bioplynovej stanici po tom, čo baktérie dokončia svoju prácu, sa využíva v hospodárstve ako ekologické hnojivo.


Napíšte nám a vypracujeme pre vás systém triedeného zberu na kľúč!
Legislatívne a právne informácie